» مهندس مسعود خوانساری
» سمت: رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Khansari@tccim.ir

» مهدی جهانگیری کوهشاهی
» سمت: نائب رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Jahangiri@tccim.ir

» علاء میرمحمد صادقی
» سمت: نائب رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : AlaSadeghi@tccim.ir

» سید حامد واحدی
» سمت: خزانه دار اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Vahedi@tccim.ir

» سیده فاطمه مقیمی
» سمت: منشی هیئت رئیسه اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Moghimi@tccim.ir

» بهمن عشقی
» سمت: دبیرکل اتاق تهران
» پست الکترونيکي : SecretaryGeneral@tccim.ir