اطلاعات مرتبط با "پیش بینی رشد اقتصادی"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
چشم انداز اقتصادی منطقه مناپ گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/08/13