اطلاعات مرتبط با "������������ 2022"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
چشم انداز بازار کار در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/03
بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/11