اطلاعات مرتبط با "شاخص جهانی بهای مواد غذایی"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
شاخص جهانی بهای مواد غذایی در آوریل 2020 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/03/03