احمد علي كيخا
» معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: