ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

اولویت گمرکی کالا سر فصل کد تعرفه
10 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 03056400
10 ـ ـ سایر ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 03056900
10 ـ ـ باله کوسه ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 03057100
10 ـ ـ سر ماهی، دم، امعاء و احشاء ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 03057200
10 ـ سایر ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 03057900
10 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار Palinurus) گونه، Panulirus گونه، گونه (Jasus قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061100
10 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) «Lobsters» قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061200
10 ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه«Crabs» قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061400
10 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061500
10 ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061600
10 ـ ـ سایر انواع میگو. قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061700
10 ـ ـ سایر، همچنین،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03061900
10 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasusگونه) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062100
10 ـ ـ لابستر دریایی (گونه Homarus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062200
10 ـ ـ خرچنگ دم کوتاه قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062400
10 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegieus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062500
3 ـ ـ ـ میگو مولد زنده برای تکثیر قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062610
10 ـ ـ ـ پست لار و میگوی زنده (Post Larue) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062620
10 ـ ـ ـ سایر قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062690
3 ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062710
3 ـ ـ ـ پست لارومیگوی زنده (post Lorue) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062720
10 ـ ـ ـ سایر قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062790
10 ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من 03062900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03071100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03071900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03072100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03072900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03073100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03073900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03074100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03074900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03075100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03075900
10 ـ حلزون آب‌شیرین «Snails» باستثنای نوع دریایی آن صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03076000
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03077100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03077900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03078100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03078900
10 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03079100
10 ـ ـ سایر صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle 03079900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده #N/A 03081100
10 ـ ـ سایر #N/A 03081900
10 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده #N/A 03082100
10 ـ ـ سایر #N/A 03082900
10 ـ ژله فیش (عروس دریایی) (Rhopilema spp) #N/A 03083000
10 ـ سایر #N/A 03089000
10 ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر. 04011000
10 ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر. 04012000
10 ـ ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد. شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر. 04014000
10 ـ ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد. شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر. 04015000
1 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04021010
1 ـ ـ ـ سایر شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04021090
1 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04022110
1 ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04022120
10 ـ ـ سایر شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04022900
10 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04029100
10 ـ ـ‌ سایر شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده. 04029900
10 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد. 04031010
10 ـ ـ ـ سایر دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد. 04031090
10 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد. 04039010
10 ـ ـ ـ سایر دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد. 04039090
5 ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده آب‌ پنير، حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده: محصولاتي كه از تركيبات طبيعي  شير تشكيل‌ شده، حتي اگر  به آنها قند  يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 04041000
10 ـ سایر آب‌ پنير، حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده: محصولاتي كه از تركيبات طبيعي  شير تشكيل‌ شده، حتي اگر  به آنها قند  يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 04049000
10 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر كره  و ساير چربيها  و روغن‌هاي  مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي  نان (Dairy spreads) 04051010
1 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم: كره  و ساير چربيها  و روغن‌هاي  مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي  نان (Dairy spreads) 04051020
10 ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy Spreads) كره  و ساير چربيها  و روغن‌هاي  مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي  نان (Dairy spreads) 04052000
10 ـ سایر كره  و ساير چربيها  و روغن‌هاي  مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي  نان (Dairy spreads) 04059000
10 ـ پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک پنير و كشك. 04061000
10 ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع پنير و كشك. 04062000
10 ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده پنير و كشك. 04063000
10 ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti) پنير و كشك. 04064000
10 ـ سایر پنیرها پنير و كشك. 04069000
10 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071100
3 ـتخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071111
3 ـتخم‌مرغ SPF تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071112
3 ـتخم‌مرغ نطفه‌دار اجداد گوشتی تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071113
3 ـ ـ ـ‌ ـ تخم‌مرغ نطفه‌دار مادر گوشتی تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071114
3 ـتخم‌مرغ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071115
3 ــ تخم‌مرغ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071116
3 ـتخم‌مرغ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071117
3 ـتخم‌مرغ نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071118
3 ـتخم‌مرغ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071119
10 ـ ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071190
10 ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04071900
10 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04072000
10 ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04072900
10 ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته. 04079000
9 ـ ـ خشک‌کرده تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد. 04081100
10 ـ ـ سایر تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد. 04081900
9 ـ ـ خشک کرده تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد. 04089100
10 ـ ـ سایر تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد. 04089900
10 عسل طبیعی عسل طبيعي 04090000
10 ـ ـ ـ ژله، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 04100010
10 ـ ـ ـ سایر محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 04100090
10 موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان. 05010000
10 ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها موي خوك يا موي گراز، موي گوركن و موهاي ديگر براي بروس‌سازي؛ آخال اين موها. 05021000
4 ـ سایر موي خوك يا موي گراز، موي گوركن و موهاي ديگر براي بروس‌سازي؛ آخال اين موها. 05029000
10 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی. روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي. 05040000
10 ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک پوست و ساير اجزاء پرندگان، با پر يا كرك، پر و اجزاء پر (حتي لبه گرفته شده)، كرك خام يا فقط پاك كرده، ضدعفوني شده يا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر يا اجزاء پر. 05051000
10 ـ سایر پوست و ساير اجزاء پرندگان، با پر يا كرك، پر و اجزاء پر (حتي لبه گرفته شده)، كرك خام يا فقط پاك كرده، ضدعفوني شده يا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر يا اجزاء پر. 05059000
« قبلی [6] [5]   [3] [2] بعدی »