ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی) کد تعرفه
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) -- Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): 030193
ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019310
ـ ـ ـ ساير --- Other 03019390
ـ ـ ماهي‌هاي تن بلوفين جنوب (thunnus maccoyii) --Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii) 03019500
ـ ـ ساير: -- Other: 030199
ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019910
ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهي --- Egg, larvae and young of fish 03019920
ـ ـ ـ ساير --- Other 03019990
ماهي، تازه يا سردكرده، بهاستثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشتي ماهي مشمول شماره 0304 heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of 0302
ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) -- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) 03020013
-- قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 03021100
ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب. -- Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) 03021400
ـ ـ ساير -- Other 03021900
ـ ـ هاليبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) -- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis) 03022100
ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa) -- Plaice (Pleuronectes platessa) 03022200
ـ ـ كفشك ماهيان )گونه (Solea -- Sole (Solea spp.) 03022300
ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماکسیما) -- Turbots (psetta maxima) 03022400
ـ ـ ساير -- Other 03022900
ـ ـ آلباكور -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 03023100
ـ ـ يلوفين -- Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 03023200
ـ ـ‌اسكيپ جك يا بونيت با شكم راه راه -- Skipjack or stripe-bellied bonito 03023300
ـ ـ بيگ آي -- Bigeye tunas (Thunnus obesus) 03023400
ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus orientalis) -- Atlantic and pacific bluefin tunas 03023500
ـ ـ تن بلوفين جنوب -- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 03023600
ـ ـ ساير -- Other 03023900
-- شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii) -- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03024100
-- ماهي آنچوي. -- Anchovies (Engraulis spp.) 03024200
-- ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sparttus) -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus) 03024300
ـ ـ ماهي مكرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus) --Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus): 030244
ـ ـ ـ بلومكرل --- bluemackerel 03024410
ـ ـ ـ ساير --- other 03024490
ـ ـ جك و هورس مكرل -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp) 03024500
ـ ـ كوبيا -- Cobia (Rachycentron Canadum) 03024600
ـ ـ شمشیر ماهی یا نيزه ماهي -- (xiphias gladius) 03024700
ـ ـ سایر -- other 03024900
-- ماهي كاد -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03025100
-- ماهي هاد داك -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 03025200
-- زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens) (Pollachius virens) -- Coalfish 03025300
-- ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.) -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) 03025400
-- زغال ماهي آلاسكا (تراگرا کالکوگراما) Alaska Pollack (Theragra chalogramma) -- 03025500
-- ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) -- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600
-- ساير -- Other 03025900
ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.) -- Tilapias (Oreochromis spp.) 03027100
ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) -- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) 03027200
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon 03027300
ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.) -- Eels (Anguilla spp.) 03027400
ـ ـ ساير -- Other 03027900
ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها -- Dogfish and Other sharks 03028100
ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) -- Rays and skates (Rajidae) 03028200
ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.) -- Toothfish (Dissostichus spp.) 03028300
ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.) -- Seabass (Dicentrarchus spp.) 03028400
ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae) -- Seabrean (Sparidae) 03028500
ـ ـ ساير -- Other 03028900
ـ ـ جگر، تخم و منی -- Livers, roes and milt 03029100
ـ ـ بالههای کوسه -- Shark fins 03029200
ـ ـ سایر -- Other 03029900
ماهي، يخ‌زده، بهاستثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره 04/03. Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304. 0303
ـ ـ ماهی آزاد ريز شمال كلمبيا -- Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) 03031100
ـ ـ ساير ماهی آزاد اقيانوس آرام -- Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 03031200
ـ ـ ماهي‌هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 03031300
ـ ـ ماهي قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 03031400
ـ ـ‌ ساير -- Other 03031900
ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.) -- Tilapias (Oreochromis spp.) 03032300
ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) -- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما) idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon 03032500
ـ ـ مارماهي (Anguilla spp) -- Eels (Anguilla spp) 03032600
ـ ـ ساير -- Other 03032900
ـ ـ هاليبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) -- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03033100
ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa) -- Plaice (Pleuronectes platessa) 03033200
ـ ـ كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) -- Sole (Solea spp.) 03033300
ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما) -- Turbots (Psetta maxima) 03033400
ـ ـ ساير -- Other 03033900
ـ ـ تن سفيد يا ژرمون (Thunnus alalunga) -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 03034100
ـ ـ يلوفين (Thunnus albacares) -- Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 03034200
ـ ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه -- Skipjack or stripe-bellied bonito 03034300
ـ ـ تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus) -- Bigeye tunas (Thunnus obesus) 03034400
ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) -- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03034500
ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) -- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 03034600
ـ ـ ساير -- Other 03034900
ـ ـ شاه‌ماهي‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii) -- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pallasii) 03035100
ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus) -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 03035300
ـ ـ ماهي مكرل : (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) -- mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus): 030354
ـ ـ ـ بلو مكرل --- Blue mackerel 03035410
ـ ـ ـ ساير --- Other 03035490
ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp) -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp) 03035500
ـ ـ ماهي كوبيا(Rachycentron canadum) -- Cobia (Rachycentron canadum) 03035600
ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius) -- Swordfish (Xiphias gladius) 03035700
ـ ـ ساير -- Other 03035900
ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) -- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03036300
ـ ـ ماهي هداك (Melanogrammus aeglefinus) -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 03036400
ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens) (Pollachius virens) -- Coalfish 03036500
ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.) -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) 03036600
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما) -- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 03036700
ـ‌‌ ـ ماهي‌بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) -- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 03036800
ـ ـ ساير -- Other 03036900
ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها -- Dogfish and Other sharks 03038100
ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) -- rays and skates (Rajidae) 03038200
ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.) -- Toothfish (Dissostichus spp.) 03038300
ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.) -- Seabass (Dicentrarchus spp.) 03038400
ـ ـ ساير -- Other 03038900
« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »