ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی) کد تعرفه
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02013020
ـ ـ ـ سردست و سينه --- Fore quarter cuts 02013030
ـ ـ ـ ساير --- Other 02013090
گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. Meat of bovine animals, frozen. 0202
ـ لاشه يا شقه: - Carcasses and half-carcasses: 020210
ـ ـ ـ گوساله (Veal) --- Veal 02021010
ـ ـ ـ ساير --- Other 02021090
ـ ساير قطعات با استخوان: - Other cuts with bone in: 020220
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02022010
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02022020
ـ ـ ـ سردست و سينه --- Fore quarter cuts 02022030
ـ ـ ـ ساير --- Other 02022090
ـ بي‌استخوان: - Boneless: 020230
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02023010
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02023020
ـ ـ ـ سردست و سينه --- Fore quarter cuts 02023030
ـ ـ ـ ساير --- Other 02023090
گوشت از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. Meat of swine, fresh, chilled or frozen. 0203
ـ ـ لاشه يا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02031100
ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02031200
ـ ـ ساير -- Other 02031900
ـ ـ لاشه يا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02032100
ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02032200
ـ ـ ساير -- Other 02032900
گوشت از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. 0204
ـ لاشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 02041000
ـ ـ لاشه يا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02042100
ـ ـ ساير قطعات با استخوان -- Other cuts with bone in 02042200
ـ ـ بي‌استخوان -- Boneless 02042300
ـ لاشه و شقه بره، منجمد - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 02043000
ـ ـ لاشه يا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02044100
ـ ـ ساير قطعات با استخوان -- Other cuts with bone in 02044200
ـ ـ بي‌استخوان -- Boneless 02044300
ـ گوشت بز - Meat of goats 02045000
گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد. Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 02050000
احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 0206
ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده - Of bovine animals, fresh or chilled 02061000
ـ ـ زبان -- Tongues 02062100
ـ ـ جگر -- Livers 02062200
ـ ـ ساير -- Other 02062900
ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده - Of swine, fresh or chilled 02063000
ـ ـ جگر -- Livers 02064100
ـ ـ ساير -- Other 02064900
ـ ساير، تازه يا سردكرده - Other, fresh or chilled 02068000
ـ ساير، منجمد - Other, frozen 02069000
گوشت و احشای خوراكي پرندگان خانگي شماره 05 01، تازه، سردكرده يا منجمد. Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. 0207
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02071100
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02071200
ـ ـ قطعات و احشای، تازه يا سرد كرده: -- Cuts and offal, fresh or chilled: 020713
ـ ـ ـ قطعات تازه يا سرد كرده مرغ --- Fresh Pieces or chilled Poultry 02071310
ـ ـ ـ احشای تازه يا سرد كرده مرغ --- Fresh offal or chilled Poultry 02071320
ـ ـ قطعات و احشای منجمد: -- Cuts and offal, frozen: 020714
ـ ـ ـ خمير --- Paste 02071410
ـ ـ ـ قطعات --- Piceses 02071420
ـ ـ ـ احشاء --- Cuts 02071430
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02072400
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02072500
ـ ـ قطعات و احشای تازه يا سردكرده -- Cuts and offal, fresh or chilled 02072600
ـ ـ قطعات و احشای، منجمد: -- Cuts and offal, frozen: 020727
ـ ـ ـ خمير --- Paste 02072710
ـ ـ ـ ساير --- Other 02072790
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02074100
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02074200
ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده -- Fatty livers, fresh or chilled 02074300
ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده -- Other, fresh or chilled 02074400
ـ ـ ساير، منجمد -- Other, frozen 02074500
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02075100
ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02075200
ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده -- Fatty livers, fresh or chilled 02075300
ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده -- Other, fresh or chilled 02075400
ـ ـ ساير، منجمد -- Other, frozen 02075500
ـ مرغ شاخدار - of guinea Fowls 02076000
ساير گوشت‌ها و احشای خوراكي گوشت، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. 0208
ـ از خرگوش اهلي يا وحشي - Of rabbits or hares 02081000
ـ از ميمون‌ها (Primates) - Of primates 02083000
ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 02084000
ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي) - Of reptiles (including snakes and turtles) 02085000
ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae) - Of camels and other camelids (Camelidae) 02086000
ـ ساير - Other 02089000
چربي خوك، به غير از چربي گوشت و چربي ماكيان، ذوب نشده يا به نحو ديگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمك‌‌زده شده، در آب‌نمك خوابانده شده، خشك شده يا دودي شده. - Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. 0209
ـ از خوك‌ها - Of pig 02091000
ـ‌ ساير - Other 02099000
گوشت و احشای گوشت، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشای گوشت. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal. 0210
ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02101100
ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن -- Bellies (streaky) and cuts thereof 02101200
ـ ـ ساير -- Other 02101900
ـ گوشت حيوانات از نوع گاو - Meat of bovine animals 02102000
-- از ميمون -- Of primates 02109100
-- از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). -- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 02109200
-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي) -- Of reptiles (including snakes and turtles) 02109300
-- ساير -- Other 02109900
ماهي‌هاي زنده. Live fish. 0301
ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) -- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03010094
ـ ـ آب شيرين -- freshwater 03011100
ـ ـ ساير -- Other 03011900
ـ ـ ‌قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 030191
ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019110
ـ ـ ـ تخم چشم‌زده --- Eyed egg 03019120
ـ ـ ـ‌ ساير --- Other 03019190
ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla) -- Eels (Anguilla spp.) 03019200
« قبلی [4] [3]   [1] بعدی »