ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

اولویت گمرکی کالا سر فصل کد تعرفه
10 ـ ـ سایر احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02062900
10 ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02063000
10 ـ ـ جگر احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02064100
10 ـ ـ سایر احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02064900
10 ـ سایر، تازه یا سردکرده احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02068000
10 ـ سایر، منجمد: احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02069000
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02071100
1 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02071200
10 ـ ـ قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02071300
10 ـ ـ ـ خمیر گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02071410
10 ـ ـ ـ سایر گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02071490
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02072400
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02072500
10 ـ ـ قطعات و احشاء تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02072600
10 ـ ـ ـ خمیر گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02072710
10 ـ ـ ـ سایر گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02072790
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02074100
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02074200
10 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02074300
10 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02074400
10 ـ ـ سایر، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02074500
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02075100
10 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02075200
10 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02075300
10 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02075400
10 ـ ـ سایر، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02075500
10 ـ از ماکیان گینه‌ای گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد. 02076000
10 ـ از خرگوش اهلی یا وحشی سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02081000
10 ـ از میمون‌ها (Primates) سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02083000
10 ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02084000
10 ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی) سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02085000
10 ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae) سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02086000
10 ـ سایر سايرگوشتها و احشاء خوراكي، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02089000
10 ـ از خوک‌ها پيه خوك بدون گوشت لخم، چربي خوك و چربي پرندگان خانگي، آب نكرده يا به نحوي ديگر استخراج نشده، تازه، سردكرده، منجمد، نمك‌‌زده، در آب‌نمك، خشك كرده يا دودي. 02091000
10 ـ‌ سایر پيه خوك بدون گوشت لخم، چربي خوك و چربي پرندگان خانگي، آب نكرده يا به نحوي ديگر استخراج نشده، تازه، سردكرده، منجمد، نمك‌‌زده، در آب‌نمك، خشك كرده يا دودي. 02099000
10 ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02101100
10 ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02101200
10 ـ ـ سایر گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02101900
10 ـ گوشت حیوانات از نوع گاو گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02102000
10 ـ ـ از میمون گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02109100
10 ـ ـ از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02109200
10 ـ ـ از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی) گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02109300
10 ـ ـ سایر گوشت و احشاء خوراكي، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشاء. 02109900
3 ـ ـ آب شیرین ماهي‌هاي زنده. 03011100
3 ـ ـ سایر ماهي‌هاي زنده. 03011900
3 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ماهي‌هاي زنده. 03019110
3 ـ ـ ـ تخم چشم‌زده ماهي‌هاي زنده. 03019120
10 ـ ـ ـ‌ سایر (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي‌هاي زنده. 03019190
10 ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) ماهي‌هاي زنده. 03019200
10 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ماهي‌هاي زنده. 03019310
10 ـ ـ ـ سایر ماهي‌هاي زنده. 03019390
6 0 ماهي‌هاي زنده. 03019400
10 ـ ـ ماهی‌های تن بسیار بزرگ جنوب (Thunnus maccoyii) ماهي‌هاي زنده. 03019500
3 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ماهي‌هاي زنده. 03019910
3 ـ ـ ـ تخم لارو بچه‌ ماهی ماهي‌هاي زنده. 03019920
10 ـ ـ ـ سایر ماهي‌هاي زنده. 03019990
10 قزل‌آلا «Trout» (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03021100
10 0 ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03021300
10 ـ ـ ماهی قزل‌آلای اقیانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهی قزل‌آلای دانوب (Huchohucho). ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03021400
10 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03021900
10 ـ ـ فلتان «Halibut» (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus, hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03022100
10 ـ ـ حلوا ماهیان Plaice» (Pleuronectes Platessa) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03022200
10 ـ ـ کفشک ماهیان (Sole) )گونه (Solea ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03022300
10 ـ ـ ماهی پهن (Psetta Maxima Scophtholmidae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03022400
3 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03022900
10 ـ ـ تن سفید یا ژرمون ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023100
10 ـ ـ تن زردبال Yellowfin tunas (Thunnus albacares) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023200
3 ـ ـ‌ لیستائو یا بونیت با شکم راه راه ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023300
10 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023400
10 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus) orientalis ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023500
10 ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023600
3 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03023900
10 ـ ـ شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024100
10 ـ ـ ماهی آنچوی (Engraulis spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024200
10 ـ ـ ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sprttus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024300
10 ـ ـ ـ مکرل آبی (bluemaekerel) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024410
3 ـ ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024490
10 ـ ـ جک و هورس مکرل (Trachurus spp) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024500
10 ـ ـ کوبیا (Rachycentro Canadum) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024600
10 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias glading) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03024700
10 ـ ـ ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025100
10 ـ ـ ماهی هاد داک (Melanogrammus aeglefinus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025200
10 ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025300
10 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025400
10 ـ ـ ماهی آلاسکاپولاک (Theraga chalogramma) Alaska Pollack ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025500
10 ـ ـ ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025600
10 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03025900
3 ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03027100
10 ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp., silurus., clarias spp., lctalurus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03027200
10 ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03027300
10 ـ ـ مارماهی (Anguila spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03027400
10 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03027900
10 ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028100
10 ـ ـ ماهیان ری‌انداسکیت (Rajrdae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028200
10 ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028300
10 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicen trarchus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028400
10 ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028500
10 ـ ـ سایر ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03028900
10 ـ جگر و تخم ماهی ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 03029000
10 ـ ـ ماهی آزاد قرمز (red salmon) (Oncorhyncnus nerka) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره 03031100
« قبلی [4] [3]   [1] بعدی »