ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

اولویت گمرکی کالا سر فصل کد تعرفه
10 ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص: اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 01012100
9 ـ ـ ـ اسب برای مسابقه اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 01012910
10 ـ ـ ـ سایر اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 01012990
10 ـ الاغ اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 01013000
10 ـ سایر اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 01019000
3 ـ ـ ـ گاو شیری حيوانات زنده از نوع گاو. 01022110
3 ـ ـ ـ سایر حيوانات زنده از نوع گاو. 01022190
3 ـ ـ سایر حيوانات زنده از نوع گاو. 01022900
3 ـ ـ مولد نژاد خالص حيوانات زنده از نوع گاو. 01023100
3 ـ ـ سایر حيوانات زنده از نوع گاو. 01023900
3 ـ سایر: حيوانات زنده از نوع گاو. 01029000
10 ـ مولد نژاد خالص حيوانات زنده از نوع خوك. 01031000
10 ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم حيوانات زنده از نوع خوك. 01039100
10 ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر حيوانات زنده از نوع خوك. 01039200
1 ـ از نوع گوسفند حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. 01041000
3 ـ ـ ـ بز مولد نژاد حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. 01042010
3 ـ ـ ـ سایر حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. 01042090
3 ـ ـ ـ جوجه مولد نژاد مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051110
3 ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051120
3 ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051130
3 ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051140
3 ـ ـ ـ جوجه مادر تخم‌گذار مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051150
3 ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051160
3 ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051170
10 ـ ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051190
3 ـ ـ ـ مولد نژاد مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051210
3 ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051220
10 ـ ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051290
10 ـ ـ مرغابی‌ها مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01051300
10 غاز ها 01051400
10 ماکیان گینه ای 01051500
10 ـ ـ ماکیان از گونه‌های Gallus domesticus مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01059400
10 ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. 01059900
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01061110
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01061190
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01061210
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01061290
10 ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae) ساير حيوانات زنده. 01061300
10 ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی ساير حيوانات زنده. 01061400
10 ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی ساير حيوانات زنده. 01061910
10 ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما ساير حيوانات زنده. 01061920
10 ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی ساير حيوانات زنده. 01061930
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01061990
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01062010
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01062090
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01063110
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01063190
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی ساير حيوانات زنده. 01063210
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01063290
3 ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد ساير حيوانات زنده. 01063310
10 ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی ساير حيوانات زنده. 01063320
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01063390
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01063910
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01063990
3 ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل ساير حيوانات زنده. 01064110
3 ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل ساير حيوانات زنده. 01064120
10 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01064130
10 ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01064900
10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) ساير حيوانات زنده. 01069010
3 ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) ساير حيوانات زنده. 01069020
3 ـ ـ ـ سایر ساير حيوانات زنده. 01069090
1 ـ ـ ـ گوساله (Veal) گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02011010
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02011090
1 ـ ـ ـ ران گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02012010
1 ـ ـ ـ راسته گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02012020
1 ـ ـ ـ سردست و سینه گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02012030
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02012090
1 ـ ـ ـ ران گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02013010
1 ـ ـ ـ راسته گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02013020
1 ـ ـ ـ سردست و سینه گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02013030
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 02013090
1 ـ ـ ـ گوساله (Veal) گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02021010
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02021090
1 ـ ـ ـ ران گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02022010
1 ـ ـ ـ راسته گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02022020
1 ـ ـ ـ سردست و سینه گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02022030
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02022090
1 ـ ـ ـ ران گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02023010
1 ـ ـ ـ راسته گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02023020
1 ـ ـ ـ سردست و سینه گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02023030
1 ـ ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 02023090
10 ـ ـ به صورت لاشه یا شقه گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02031100
10 ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02031200
10 ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02031900
10 ـ ـ به صورت لاشه یا شقه گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02032100
10 ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02032200
10 ـ ـ سایر گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02032900
1 ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02041000
1 ـ ـ به صورت لاشه یا شقه گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02042100
1 ـ ـ سایر قطعات به صورت با استخوان گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02042200
1 ـ ـ به صورت بی‌استخوان گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02042300
1 ـ لاشه و شقه بره، منجمد گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02043000
1 ـ ـ به صورت لاشه یا شقه گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02044100
1 ـ ـ سایر قطعات، به صورت با استخوان گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02044200
1 ـ ـ به صورت بی‌استخوان گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02044300
1 ـ گوشت حیوانات از نوع بز گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد. 02045000
10 گوشت حیوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد. گوشت حيوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد. 02050000
10 ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02061000
10 ـ ـ زبان احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02062100
10 ـ ـ جگر احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد. 02062200
« قبلی [3] [2] [1]