سئوال:
صدور برگه جریمه های نابحق و عدم پذیرش مستندات تسویه حساب پرسنل و کوبیدن بر طبل دریافت وجوه نابجا
پاسخ:
سلام علکیم. با توجه به قوانین و رویه های سازمان تأمین اجتماعی و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به شرکت پیشنهاد میگردد:
1-ترک کار پرسنل در ستون مربوط به ترک کار لیستهای ارسالی ماهانه درج گردد.
2-به هنگام بازرسی کارگاهی، ترک کار پرسنل به سمع و نظر بازرس برسد و مطمئن شوید که بازرس ترک کار آنها را در توضیحات گزارش بازرسی درج نموده است.