سئوال:
باسلام هر شخص حقوقی و حقیقی که کارت بازرگانی داشته باشد : 1- آیا مجاز به واردات هر کالای مجاز میباشد ؟ و طبق کدام قانون؟ 2- این شرکت اقدام به واردات جو کرده ولی جدیدا برای واردات جو جهاد کشاورزی شیوه نامه داخلی گذاشته است ، آیا این خلاف قانون است ؟ با تشکر
پاسخ:
دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند و مجاز خواهند بود که کالا صادر و یا وارد نمایند ولی این واردات منحصر به سه قلم کالا و در چهار چوب فعالیت مشخص خواهد یود و این محدودیت در آیین نامه مقررات صادرات و واردات مصوبه هیات وزیران می باشد در خاتمه وزرات کشاورزی و جهاد سازندگی در چهارچوب ضوابط قانونی می تواند آیین نامه و شیوه نامه داخلی تهییه و تدوین و اجرا نماید