سئوال:
با سلام بنده کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی هستم وازطرفی شرکت تجهیزات پزشکی با شریکم که آنهم بیمه شده تحت تکفل همسرش است و من مدیرعامل وایشان عضو هیات مدیره شرکت که 5 سال پیش به اتفاق تاسیسش کردیم هست تاکنون که هردو بیمه بودیم و کارمندی نداشتیم کد کارگاهی بیمه هم نداشتیم اکنون که منشی استخدام کردیم و میخواهیم او را بیمه کنیم آیا بازرس بیمه شرکت مارا به خاطر عدم پرداخت بیمه برای من و شریکم جریمه خواهد کرد
پاسخ:
سلام علیکم. به استناد تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی که مقرر میدارد «... مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.» به کار گیری واژه «میتوانند» بیانگر وجود اختیار در بیمه شدن است و از جهتی سهامدار بود نیز بر جنبه اختیاری بودن کار می افزاید. ضمناً ارقامی که به استناد گزارش احتمالی بازرس محاسبه می گردد میتواند شامل دو بخش حق بیمه و جرائم مربوط به آن باشد.