سئوال:
با سلام احتراماَ سوال بنده در مورد بازدید از محل شرکت در زمان تشکیل پرونده بیمه و در یافت شماره کارگاه تامین اجتماعی می باشد. آیا در زمان تشکیل پرونده از کارگاه بازدید به عمل می آید؟ در صورت بازدید اگر محل شرکت کاربرد مسکونی داشته باشد از نظر ناظر بیمه قابل قبول خواهد بود یا خیر؟ با تشکر
پاسخ:
سلام علکیم. 1-برای تشکیل پرونده سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 47 قانون تأمین اجتماعی از محل بازدید می نماید.2-چنانچه ملک دارای سند مسکونی باشد لیکن موقعیت اداری داشته باشد (کاربری اداری) بدین مفهموم است که محل فعالیت امکان بازرسی را دارد و کارفرمایان اشخاص حقوقی در اینگونه شرایط تشکیل پرونده می دهند. لیکن چنانچه از محل معرفی شده استفاده مسکونی گردد، به دلیل اینکه امکان بازرسی فراهم نمیگردد لذا امکان تشکیل پرونده نیز مقدور نیست. درخصوص کارفرمایان اشخاص حقیقی، در ملک مسکونی امکان تشکیل پرونده نیست.