سئوال:
شرکت میلاد نور برگزارکننده نمایشگاه می باشد. نماینده فروش کشور چین در یکی از نمایشگاه های ما بدهی خود را پرداخت نکرده است. چطور می توانیم از این شرکت شکایت کنیم؟
پاسخ:
باسلام
میتوانید با مراجعه به دادگستری شکایت خود را مطرح نمایید.