سئوال:
سلام- در خصوص ماده 108 - آیا برای قراردادهای انفرادی نیاز به کسر حق بیمه می باشد ؟
پاسخ:
سلام علیکم. به نظر میرسد که موضوع مرتبط با لغو بخشنامه 108 درآمد میباشد. در هر حالت اینکه قراردادی مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی میباشد یا خیر بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است. لذا لازم است یک نسخه از قرارداد به واحد اجرایی مربوطه ارسال نمایند. بنابراین لازم است 5% از کل مبلغ به انضمام قسط آخر پیمانکار بعنوان سپرده نزد واگذارنده تا ارائه گواهی مربوطه نگهداری شود.