سئوال:
با سلام. شرکت ما مورد حسابرسی سالیانه بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته است. یک فقره پرداختی به نیروی بازنشسته در اسناد مالی موجود بوده که علی رغم ارائه مستندات دفترچه بیمه و حکم بازنشستگی و قرارداد وی باشرکت، به علت عدم ارائه فیش مالیات تکلیفی موارد جز اقلام مشمول ثبت شده اند. دو سوال دارم: 1- جهت طرح دفاعیه در دیوان عدالت آیا موضوع ذیل قابل ارجاع است؟ اگر پاسخ مثبت است به چه قوانین و بخشنامه هایی باید استناد کرد. 2- از سال 95 با حذف مالیات تکلیفی نحوه محاسبه و حسابرسی حق الزحمه افراد مشاور بازنشسته در شرکت ها به چه شکل خواهد بود؟
پاسخ:
سلام علیکم. 1- چنانچه بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد (بازنشسته سایر صندوقها از قبیل صندوق کشوری، لشگری و ...) کلاً معاف از پرداخت حق بیمه است. 2- چنانچه فرد شاغل بازنشسته تأمین اجتماعی باشد و قرارداد با وی از نوع پیمانکاری باشد رعایت ماده 38 قانون قبل از انجام بازرسی دفاتر قانونی پیشنهاد میگردد.