سئوال:
با سلام ما یک شرکت مشاوره امکان سنجی اقتصادی داریم که عضو اتاق بازرگانی تهران هستیم.بابت بدهی حق بیمه قرارداد مشاوره اقدام کرده ایم. قرارداد از آبان 93 شروع و در آبان 94 خاتمه یافته است. از طرفی دفاتر مالی این شرکت در سال 1394 مورد حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مبالغ پرداخت حق بیمه مطابق لیست هزینه حقوق و دستمزد طی حسابرسی مطالبه شده و در عین حال رقم قرارداد و شماره آن در بخش در آمدهای گزارش حسابرسی درج شده است؛ تقاضای ابطال اعلام بدهی ناشی از قرارداد مذکور را از هیئت تجدیدنظر تامین اجتماعی نمودیم. اما نهایتا در رآی صادره ترتیب اثری داده نشده است. حال قصد ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری را داریم. سوال :1- آیا در شکایت فوق از نظر قانونی دفاعیه درستی داشته ایم؟ 2- دقیقا به کدام بخشنامه تامین اجتماعی بابت این موضوع می توان ارجاع داد؟ 3- چه مدارکی را پیوست دفاعیه دیوان عدالت اداری قرار دهیم؟
پاسخ:
سلام علیکم. براساس بند «ه» بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی چنانچه شرکتی جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات مذکور در بند «1» باشد ( از جمله مطالعات امکان سنجی) درصورتیکه با همکاری شرکت از دفاتر قانونی مربوطه بازرسی بعمل آید نیاز به اعمال ضرائب مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد نبوده و با وصول حق بیمه مستند به گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصاحساب قراردادهای مربوط صادر خواهد شد. لذا چنانچه در هیأت های تشخیص مطالبات اعم از بدوی و تجدیدنظر به این مسئله توجه نشده باشد، با رعایت ضوابط قانونی موضوع قابل پیگیری از طریق دیوان عدات اداری خواهد بود. کارفرما علاوه بار استناد به بخشنامه فوق الاشعار، لازم است اوراقی را که گویا روند رسیدگی به موضوع میباشد از جمله مطالبات اولیه آرای بدوی و تجدیدنظر و مدارک انطباق شرایط شرکت و قرارداد منعقده با بخشنامه شماره 14/5 جدید درآمد را به مرجع قضائی تقدیم نماید. لازم به ذکر است که بنا بر روح قانون تأمین اجتماعی در این مورد همانند موارد مشابه ارسال لیست و حق بیمه کارکنان ضرورت دارد.