سئوال:
با سلام اینجانب ( عضو اتاق تهران) می خواهم با یک نفر حقیقی دیگر در خصوص واردات جنس خاصی مشارکت نماییم. بر اساس توافق اولیه قرار شده است تا اینجانب مراحل خرید و بازاریابی و فروش را انجام داده و جنس را به نام کارت بازرگانی خودم وارد نمایم و طرف مقابل تامین مالی را بر عهده بگیرد. علی ایحال در صدد هستیم تا قبل هر اقدامی یک قرارداد فی مابین ببنیدیم و همه جزییات را در این قرارداد تشریح کنیم. خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی و یک اشل قرارداد مرتبط برای این نوع همکاری ارسال فرمایید. با تشکرد
پاسخ:
باسلام
یک نمونه قرارداد مشارکت در زمینه واردات جهت بهره برداری ارسال میگردد.
قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (4 رای‌ها) اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی 1 نظر
این قرارداد بین امضاءکنندگان زیر:‌
الف) شرکت بازرگانی و صنعتی......... (‌سهامی خاص) ثبت شده به شماره ............ در اداره ثبت شرکتها مقیم .............. به مدیریت آقایان ............. برابر آگهی منتشره روزنامه رسمی شماره .......... مورخ .......... که دراین قرارداد " شریک اول" نامیده میشود از یک طرف و

ب)‌شرکت ............. ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره.............. دراداره ثبت شرکتها مقیم ............. به مدیریت آقایان.......... وبا حق امضای اسناد تعهد آور مطابق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره.......... مورخ ............... که دراین قرارداد "شریک دوم " نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ............منعقد گردید.

ماده 1- عبارت است از وارد کردن و فروش کالا از کشور خارجی طبق مشخصات مندرج در پیشنهاد فروش (‌پروفرما ) شماره ......... مورخ.......... واصله از شرکت .......... که رونوشت آن به ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ماده 2- سرمایه شرکت مبلغ .......... ریال است که سهم الشرکه شریک اول از سرمایه مزبور مبلغ .......... ریال (معادل .......... % کل سرمایه ) وسهم الشرکه شریک دوم مبلغ ..........(‌معادل ........ % کل سرمایه ) و طرفین توافق نمودند که مبلغ سرمایه را در اقساط مختلف و بر اساس درخواست کتبی شریک دوم حداکثر بمدت ....... ساعت سهم خود را به حساب جاری مشترک شماره ........ که بنام شرکاء و با امضاء های مجاز و مهر هر دو شرکت نزد شعبه ....... بانک............افتتاح شده است واریز نمایند.

ماده 3- مدت این قرارداد ........ ماه پس از تاریخ اولین واریز شریک اول به حساب مشترک جهت انجام معامله تعیین گردید و شریک دوم شرط ترک فسخ قرارداد را قبول نمود و متعهد گردید ظرف مدت قرارداد و تا تسویه کامل حساب مشارکت، هر نوع کار لازم جهت اجرای موضوع مشارکت را انجام دهد و اقدامات خود را طوری تنظیم نماید که قبل از انقضای قرارداد اصل سرمایه و سود مربوطه به شریک اول پرداخت شود.

ماده 4- اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری به عهده شریک دوم می باشد و شریک مزبور متعهد و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه شریک اول نخواهد بود و حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای را از این بابت ازخود سلب و ساقط نمود.

ماده 5- برای حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت با مفاد این قرارداد شریک اول حق دارد به هر طریق که مقتضی بداند برمصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را بعمل آورد . دراجرای این موضوع شریک دوم قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هرگونه مدارک وارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار شریک اول قراردهد و هرگونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت را فراهم آورد.

ماده 6- شریک دوم قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد:
6.1 از فروش نسیه خودداری نماید.
6.2 در مورد مبلغ وشرایط فروش کالای موضوع مشارکت نظر کتبی شریک اول را جلب نماید.
6.3 درصورت درخواست شریک اول اسناد مربوط به فروش کالای موردمشارکت را به شریک تسلیم نماید.
6.4 دفاتر وحسابها ومدارک مربوط به مشارکت را طوری مرتب و تنظیم نماید تا در موقع لزوم توسط شریک اول قابل رسیدگی باشد.
6.5 در اجرای موضوع این قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت کتبی شریک اول به دیگری واگذار ننماید.
6.6 بمحض اعلام وصول اسناد حمل از طرف شعبه گشایش کننده اعتبار اسناد حمل را فورا مورد بررسی قرار دهد و مادام که کاملاً صحت اسناد را احراز نکرده است از آزاد نمودن تعهد فروشنده خودداری و مراتب را به بانک گشایش کننده اعتبار اعلام دارد.
6.7 با توجه به آسیب پذیری کالا موضوع سفارش دقت های لازم را مرعی و کالا را ازهرحیث و از هر جهت بطور کامل و با قیمت واقعی بیمه نماید.

ماده 7- شرکاء قبول نمودند که سرمایه مشارکت منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده یک این قرارداد و به مصارف زیر برسد
7.1خرید ارز بمنظور پرداخت بهای کالا به شعبه ........ (‌شماره...........) جهت گشایش اعتبار
7.2هزینه بیمه کالا.
7.3هزینه حمل و نقل.
7.4‌هزینه انبارداری و گمرک .
7.5‌هزینه های بانکی.
7.6حقوق گمرکی.
7.7سود بازرگانی.
7.8حق ثبت سفارش.
7.9‌کارمزد ترخیص کار و هرگونه هزینه مستند دیگر ذیربط با گمرک .
7.10 ارز مورد نیاز بوسیله شرکاء مشترکاً از محل سرمایه مشارکت خریداری می شود.

ماده 8- شریک دوم قبول و تعهد نمود که سایرهزینه های احتمالی مشارکت موضوع این قرارداد (‌باستثنای هزینه های مذکور درماده 7) را از مال خود پرداخت نماید و جمع مبالغ مربوط به هزینه های احتمالی سهم شریک اول را درمقابل ........ ریال به شریک اول صلح نمود. مضافاً شریک دوم ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده 9- هزینه های تعیین شده در ماده 7 در مقابل مدارک و اسناد مربوط از حساب مشترک مشارکت مدنی پرداخت خواهد شد.

ماده 10- شریک دوم قبول و تعهد نمود که کالای موضوع قرارداد را بلافاصله پس از ورود ،‌ تا زمان فروش و تسویه کامل حساب مشارکت ازهرحیث و هرجهت به هزینه خود بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به شریک اول تسلیم نماید و در صورت تخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر کالا و شریک اول خواهد بود.

ماده 11- شریک دوم متعهد گردید بمحض اعلام وصول اسناد حمل از طرف شعبه گشایش کننده اعتبار و در اولین فرصت کالای موضوع مشارکت را با نظارت شریک اول از گمرک ترخیص و تحت نظر شریک مزبور نسبت به حمل کالا جز با موافقت کتبی شریک اول مجاز نمی باشد. حداکثر فرصت جهت اعلام نظر شریک اول برای توزیع و فروش کالای مورد مشارکت .......... روز از تاریخ ........ است .

ماده 12- چنانچه شریک دوم از تعهد مندرج در ماده قبل تخلف نماید شریک اول می تواند با استفاده از وکالتنامه ضمیمه این قرارداد اسناد حمل را از شعبه بانک دریافت و راساً جهت ترخیص وحمل و انبار اقدام کند. مقررات این ماده رافع مسئولیت شریک دوم در تخلف از اجرای وظائف نمی‌باشد.

ماده 13- شریک دوم قبول و تعهد نمود کالای موضوع این قرارداد را با نظارت و تایید کتبی شریک اول به فروش برساند و بهای کالای فروخته شده را مستقیما بحساب مشترک واریز نماید. درصورت تخلف وجه حاصل دین مسلم شریک دوم به شریک اول بوده و شریک دوم قبول نمود از تاریخ فروش تا تاریخ واریز روزانه مبلغی معادل ......... ریال بازای هر ....... ریال نسبت به شریک اول از حاصل فروش بر ذمه وی تعلق گیرد و متعهد گردیدکه مافی الذمه مزبور را بانضمام حاصل فروش به شریک اول پرداخت نماید.

ماده 14- پس از فروش کالا (‌که حداکثر باید تاپایان مدت قرارداد انجام شود) و وضع سرمایه و هزینه ها ،‌سود حاصل به نسبت.......... سهم شریک اول و........ سهم شریک دوم تقسیم خواهد شد .

ماده 15- شریک دوم قبل از انقضای مدت قرارداد نمی تواند درخواست خرید سهم الشرکه شریک اول رابنماید.

ماده 16- چنانچه تا پایان مدت قرارداد به هر علت و دلیلی تمام یا هر قسمت ازکالای موضوع قرارداد (را که به انبار شریک دوم تحویل شده است) به فروش نرسد شریک دوم قبول و تعهد نمود سهم الشرکه شریک اول مربوط به آن قسمت به فروش نرفته را تمام و کمال بصورت کالا بپردازد و پس از آن هیچگونه دخل و تصرفی در کالا ندارد.

ماده 17- چنانچه در اثر اقدامات شریک دوم (اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده یا نشده باشد) تمام یا هر قسمت از مال الشرکه تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیل خسارتی متوجه اصل سرمایه گردد شریک دوم نسبت به آن مسئول بوده و متعهد است معادل آنرا از مال خود به شریک اول پرداخت نماید. شریک دوم ضمن عقد لازم موضوع ماده 8 این قرارداد ، بطور غیرقابل برگشت به شریک اول وکالت داد زیانهای موضوع این ماده را راسا از هرگونه اموالوی یا وجوه موجود درحساب مشترک و سایر حسابها و یامطالبات وی نزد شریک اول برداشت نماید و شریک دوم حق هرگونه اعتراضی در این مورد را از خود سلب نمود.

ماده 18- درصورت تخلف شریک دوم از هر یک از تعهدات و شرایط ومقررات این قرارداد شریک اول حق دارد مشارکت را فسخ نماید. دراین صورت:

18-1 چنانچه سود مشارکت قابل محاسبه باشدبه تناسب مذکور در ماده 14 این قرارداد تقسیم و سهم هر یک تعیین و پرداخت خواهد شد.
18-2 چنانچه سود قابل محاسبه نباشد یا در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد شریک دوم متعهد است طبق ماده 17 اقدام نماید.
18-3 درصورتیکه هیچیک ازموارد فوق عملی نباشد سهم الشرکه شریک اول تبدیل به مطالبات حال شده و شریک دوم مکلف و متعهد است علاوه بر استرداد مطالبات مزبور وجه التزامی بمیزان روزانه....... ریال برای هر ............ ریال از تاریخ واریز وجوه به حساب مشترک برای انجام مشارکت تا تاریخ واریز ازمال خود به شریک اول بپردازد و شریک اول حق داردمعادل وجوه فوق را طبق محاسبه خود از محل وثائق قرارداد یا هرگونه دارایی دیگر شریک دوم استیفای طلب نماید و شریک دوم حق هرگونه اعتراضی در و مورد مفاد این ماده را ازخودسلب وساقط نمود.

ماده 19- امضاء کنندگان قرارداد اقرار نمودند که موضوع مشارکت و شرایط آن در هیئت مدیره شرکتهای شریک مطرح و به تصویب رسیده است

ماده20- اقامتگاه قانونی شرکاء از نظر ابلاغ هر گونه نامه و اخطار همان است که در مقدمه قرارداد مندرج است و ارسال نامه با پست سفارشی به آدرس مزبور ابلاغ تلقی میشود.

ماده 21- درصورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد بندهای این قرارداد موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع می شود که رای داور مذکور برای طرفین لازم الاجرا است . درصورت عدم تمکین رای داور مذکور توسط یکی از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع ذی صلاح قانونی احقاق حق نماید.

ماده 22- شرایط فورس ماژور اعم از آتش سوزی ، سیل،زلزله ، اعتصاب و تغییر مقررات و قوانین جاری و غیره خارج از متن این قرارداد است واین شرایط و نحوه برخورد با آنها را داور مرضی الطرفین مذکور در ماده 21 تعیین می نماید.

ماده 23- این قرارداد در........ نسخه تهیه و هر .......نسخه حکم واحد را دارند و هر یک از........نسخ بانضمام پیشنهاد کالا وکالتنامه که جزء لاینفک این قرارداد می باشد به تنهایی معتبر و قابل استناد است .

امضاء شریک اول امضاءشریک دوم