سئوال:
1- در مورد اینکه اگر ما ترک کار اعلام کردیم و سازمان بعد از 2 سال برای ما برگ جریمه بفرست رویه کار چی است ایا امکان اعتراض است یا نه؟ 2- اگر به فردی وکالت گمرکی داده باشی و ازهمان شهرستان برای خودش بیمه به اسم شرکت رد کند و به شرکت اطاع ندهد و بعد از دو سال متوجه بشوید چنین اتفاقی افتاد چکار باید بکنم ؟در ضمن وکالت نامبرده ابطال و شهرستان جمعیت کم و همه همدیگر را میشناسند و نامبرده توسط شرکت دیگری بیمه رد میکردد . در صورت امکان بصورت حضوری وقتی بما داده شود متشکر میشویم
پاسخ:
سلام علیکم .1- چنانچه کارفرمائی طبق ضوابط تعیین شده ترک کار بیمه شده کارگاه خود را اعلام نماید و سازمان تأمین اجتماعی به دلائلی مبنی بر رد ادعای ترک کار دست نیابد، قاعدتاً این ادعا را میپذیرد. به هر حال مطالبه برآوردی سازمان در مرحله اول ظرف مدت 30 روز قابل اعتراض است. همچنین رای هیأت بدوی نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و طرح در هیأت تجدیدنظر میباشد. 2- اگر موضوع وکالت صرفاً انجام امور گمرکی بوده و فرد خارج از امور مربوط به وکالت اقدام نموده باشد، علاوه بر قابلیت موضوع در مرجع قضایی، در موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی قابل پیگیری درآن سازمان نیز هست. این پیگیری ها دافع و نفی وظایف قانونی کارفرما در موضوع ارائه لیست بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه آنان نیست.