سئوال:
ما می خواهیم برای اطمینان از پرداخت مبلغ بار مورد معامله در ایران بامشتری خودمان در ترکیه قراردادی تنظیم کنیم آیا همچین قراردادی مرسوم است؟ در صورت مرسوم بودن آیا وجهه قانونی دارد ؟ و مشتری ملتزم به اجرای آن در خارج خواهد بود؟ یا به هر دلیل غیر منطقی از خریدبار منصرف شود ؟
پاسخ:
باسلام
میتوانید با بخش icc اتاق مراجعه نمایید اتاق بازرگانی بین المللی تلفن 88306127