سئوال:
سلام برای تمدید کارت بازرگانی آیا نوع کاربری ملک مهم است ؟ لطفا راهنمایی فرمایید. برای مثال ما الان دفترکار جدیدی را اجاره کردیم که سند مسکونی است ولی موقعیت اداری دارد. اجاره نامه رسمی هم داریم. تغییر آدرس هم برای روزنامه رسمی اعلام کردیم . مدت 3 سال هم هست که کارت بازرگانی داریم.
پاسخ:
نوع کاربری ملک مهم نیست اما موجر بایستی در جریان محل کار بودن ملک مورد اجاره باشد و این امر در اجاره نامه قید گردد .