سئوال:
سلام مخواهم کارت بازرگانی بگیرم طتفا راهنمایی فرمایید
پاسخ:
خواهشمند است به بخش عضویت و کارت بازرگانی سایت این اتاق مراجعه نمایید .