سئوال:
سلام با کارت بازرگانی در رشته حق العملکاری چه کالاهای میتوان وارد کرد ؟
پاسخ:
نظر به اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران اشخاص دارای کارت حق العملکاری نیازی به دریافت کارت بازرگانی جهت فعالیت ندارند لذا کارت بازرگانی با رشته حق العمکاری صادر نمیگردد .