سئوال:
با سلام برای گرفتن کارت بازرگانی حقوقی آیا باید آدرس دفتر کاری که به نام شرکت است با آدرسی که در اساسنامه شرکت آمده یکسان باشد ؟ ما دفتر کاری را جدیدا برای شرکت اجاره کردیم اما ادرس شرکت در شرکتنامه و اساسنامه متفاوت است
پاسخ:
لازم است آدرس دفتر مرکزی شرکت ( محل قانونی ) مندرج در روزنامه رسمی با آدرس مندرج در اجاره نامه یکسان باشد .