سئوال:
سلام آیا کارگزار گمرک میتواند کارت بازرگانی دریافت کند و از مزایای آن استفاده کند ؟
پاسخ:
درصورتیکه رابطه استخدامی با قوای سه گانه داشته باشد نمی تواند کارت بازرگانی دریافت نماید .