سئوال:
گواهی ماده 186 با سلام و خسته نباشید ، آیا جهت دریافت کارت بازرگانی برای شرکتی که در تاریخ 94/12/11 به ثبت رسیده است اخذ گواهی ماده 186 نیاز می باشد؟
پاسخ:
بر اساس ماده 186 ق.م.م صدور ، تمدید و تجدید کارت بازرگانی مستلزم اخذ گواهی مذکور است .