سئوال:
آیابرای تبدیل کارت حقوقی به حقیقی میتوان اقدام کرد؟ در غیر اینصورت میتوان این کار را از طریق گرفتن نامه از اتاق انجام داد؟
پاسخ:
کارت حقیقی به کارت حقوقی و یا بالعکس تبدیل نمیگردد .