اعضاي کمیسیون اقتصاد سلامت
رئیس: جناب آقای محمود نجفی عرب    نایب رئیس اول : جناب آقای ناصر ریاحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای فروزان ‌فرد     

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

محمود نجفی عرب

» متن اصلی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 به همراه الحاقیات و اصلاحات بعدی آن ( دریافت)
» پیشنویس موجود در محلس شورای اسلامی ( دریافت)
» اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( دریافت)
» فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه دارو از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه دارو شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)
»فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه موسسات پزشکی از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه موسسات پزشکی شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)

کمیسیون اقتصاد سلامت
جلسه مورخه: 1397/12/06 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/12/06
دستور جلسه:
»مروری بر عملکرد و دستاوردهای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم؛
»بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کسب و کار سلامت
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات