اعضاي کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
رئیس: جناب آقای کاوه زرگران    نایب رئیس اول : جناب آقای لطف اله سعیدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی    

لطف اله سعیدی
saeedilotf41gmail.com

علی اکبر مهرفرد

کاوه زرگران
ifif.foodyahoo.com

سیدمحمدحسین شریعتمدار
shariat1320yahoo.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

محمد علی طهماسبی

اسداله عسگر اولادي
hasashasasco.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
جلسه مورخه: 1397/07/23 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/07/23
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون پتانسیل‌ها و چالش‌های زنجیره تامین بذر کشور
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات