اعضاي کمیسیون انرژی و محیط زیست
رئیس: جناب آقای محمد رضا پدیدار    نایب رئیس اول : جناب آقای حمید رضا صالحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای بهزاد محقق حضرتی    

سیدمحمدحسین شریعتمدار
shariat1320yahoo.com

مجتبی صفایی
mojtaba_safaee59yahoo.com

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

محمدحسن دیده ور
arkangasarkangas.com

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

مهراد عباد
ebaddayangas.com

کمیسیون انرژی و محیط زیست
جلسه مورخه: 1398/05/02 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1398/05/02
دستور جلسه:
»جمع بندی نهایی برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون و تصویب آن؛
»بحث و بررسی پیرامون لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها با ارائه گزارش توسط دبیر محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران؛
»اخبار و بررسی مسائل روز.
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1398/04/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات