اعضاي کمیسیون بازار پول و سرمایه
رئیس: سرکار خانم فریال مستوفی    نایب رئیس اول : جناب آقای عباس آرگون     نایب رئیس دوم : سرکار خانم افروز بهرامی    

افروز بهرامی
manageregfi.org

حسین شیرزاد
managercorc.ir

مجتبی صفایی
mojtaba_safaee59yahoo.com

علی اکبر مهرفرد
aliakbar.mehrfard1gmail.com

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

حسن احمدیان
ceopaadiran.com

محمد رضا انصاری
m.r.ansarikayson-ir.com

فریال مستوفی

شهاب جوانمردی
javanmardgmail.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

افشین کلاهی
kolahirahnegar.com

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

کمیسیون بازار پول و سرمایه
جلسه مورخه: 1398/04/23 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1398/04/23
دستور جلسه:
»ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی با عنوان« تأمین مالی تولید در شرایط رکود تورمی» و بحث و تبادل نظر در این خصوص؛
»بحث و بررسی پیرامون «بسته حمایت و تسهیل صادرات غیر نفتی در چارچوب سیاست‏های کلی اقتصاد
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1398/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات