اعضاي کمیسیون صنعت و معدن
رئیس: جناب آقای مهدي پورقاضی    نایب رئیس اول :جناب آقای مرتضی لطفی     نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدرضا زهره وندی    

مسعود شنتیانی
infomni.ir

محمدرضا فیاض

سید محمد اتابک
atabak77me.com

سید بهادر احرامیان
salesyazdrollingmill.com

محمد رضا بهرامن
bahraman.m.rgmail.com

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

مهدي پورقاضی
infoNpolymer.com

سهیلا جلودارزاده
zanansmtgmail.com

مجتبی خسروتاج

محسن خليلي عراقی
gmanagerbutaneco.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

سید حسین سلیمی
hosseinsalimiyahoo.com

محسن صالحی نیا

مرتضی لطفی
lotfifkcco.com

فریال مستوفی

منصور معظمی
moazami1335yahoo.com

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون صنعت و معدن
جلسه مورخه: 1397/10/02 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/10/02
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»بحث و بررسی پیرامون سیاست‏های صنعتی: چارچوبی برای هدایت منابع و ایجاد هماهنگی در جهت احیای رشد و تحول ساختاری در اقتصاد
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات