اعضاي کمیسیون صنعت و معدن
رئیس: جناب آقای محمدرضا زهره وندی     نایب رئیس اول :جناب آقای علیرضا کلاهی صمدی     نایب رئیس دوم : جناب آقای احمد صادقیان    

سعید زرندی
saeed_zarandiyahoo.com

محمدرضا فیاض

فرشاد مقیمی
moghimiisipo.ir

محسن مهرعلیزاده
mehralizadehizsf.net

صادق نجفی

یعقوب کارگرزاده
y.karegarzadeh300gmail.com

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

سید محمد اتابک
atabak77me.com

حسن احمدیان
ceopaadiran.com

محمد امیرزاده
chairmandidasgroup.com

محمد رضا بهرامن
bahraman.m.rgmail.com

فریال مستوفی

کاوه زرگران
ifif.foodyahoo.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

محمدرضا طلایی

مهدی فنایی
m.fanaeielectrokavir.com

عباسعلي قصاعي
infozariniran.com

محمدرضا نجفی منش
n_maneshfanarlool.com

علی نقیب
naghibdr-abidi.ir

علی رضا کلاهی صمدی

هرویک یاریجانیان نماگردی
hervikoutlook.com

کمیسیون صنعت و معدن
جلسه مورخه: 1398/05/06 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1398/05/06
دستور جلسه:
»بحث و بررسی در خصوص سیاست های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دعوت از جناب آقای فرشاد مقیمی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1398/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات