اعضاي کمیسیون تسهیل کسب و کار
رئیس: جناب آقای محمدرضا نجفی منش    نایب رئیس اول : جناب آقای احمد کیمیایی اسدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای حسن عابدی جعفری    

رضا رحمانی

کوروش پرویزیان
ko.parviziangmail.com

مهدي پورقاضی
infoNpolymer.com

سهیلا جلودارزاده
zanansmtgmail.com

سید رضی حاجی آقامیری

حسن عابدی جعفری

محمدرضا نجفی منش
n_maneshfanarlool.com

احمد کیمیایی اسدی

کمیسیون تسهیل کسب و کار
جلسه مورخه: 1397/05/23 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/05/23
دستور جلسه:
»بررسی اخبار و مسائل روز
»بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات بورس کالا و آشفتگی بازار مواد اولیه
»بحث و بررسی پیرامون خدشه دار شدن اعتبار اجتماعی
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/05/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/18 نمايش جزئيات