اعضاي کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
رئیس: جناب آقای محمد لاهوتی    نایب رئیس اول :جناب آقای مهدی شریفی نیک نفس    نایب رئیس دوم : سرکار خانم افروز بهرامی    

افروز بهرامی
manageregfi.org

حسن رکنی
rokni.hasangmail.com

سیدضیاء الدین شجاعی برهان
mirzazadeh30yahoo.com

محمدرضا فیاض

مهدی میراشرفی
irica.govgmail.com

صادق نجفی

محمد رضا انصاری
m.r.ansarikayson-ir.com

علی تقوی فر
edariseamorhg.ir

سید رضی حاجی آقامیری

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

محمدرضا طلایی

احمدرضا فرشچیان
smcsmcgroupsa.com

محمد لاهوتی
mlmlahouti.net

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
جلسه مورخه: 1398/04/19 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1398/04/19
دستور جلسه:
»تعیین برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون؛
»تعیین تشکلها و نمایندگان مرتبط دولتی جهت شرکت در جلسات کمیسیون
»بررسی بسته حمایت و تسهیل صادرات غیر نفتی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد؛
»بررسی اخبار و مسائل روز
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1398/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات