* ارسال برنج با کیفیت از تایلند در تناژ بالا *
» » 00639178963658 مصطفوی00989376057304 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Iran نام: مسعودی
تاريخ: 1397/10/21
آدرس: تایلند

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.