سايپا " مزايده اقلام راكد و مازاد" سايپا
» "برگزاري مزايده عمومي اقلام راكدو مازاد" كليه متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت ازتاريخ يكشنبه 11/04/96 لغايت سه شنبه 13/04/96 به مدت 3 روز از ساعت 8 الي 16 به آدرس ذيل مراجعه نمايند. نشاني : كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج - شركت سايپا درب شماره 3 - انبار خدمات فني
کشور: Iran نام: شركت خودروسازي سايپا
تاريخ: 1396/04/07
آدرس: كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج - شركت سايپا درب شماره 3 - انبار خدمات فني
تلفن: 48953189 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.