تاريخ: 1398/12/05

 مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی به هند

براساس ارسال نامه ای از وزارت امور خارجه مبنی بر مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی به هند را برای بازرگانان در لینک زیر ارائه می شود : 


http://www.tccim.ir/Images/Docs/362868.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت