تاريخ: 1398/12/03

  به هم رسانی توانمندی های داخلی به تقاضاهای موجود در کشور

 به هم رسانی توانمندی های داخلی به تقاضاهای موجود در کشور و  استفاده از تولید داخلی نظیر ماشین آلات و تجهیزات ، سامانه ای به آدرس www.tavaniran.ir با هدف ارتقا توان تولید داخل ایجاد شده است .

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت