تاريخ: 1398/12/03

 مزایده عمومی غرف اماکن و دستگاه های شهربازی - مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز

مزایده عمومی غرف اماکن و دستگاه های شهربازی - مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز به منظور اطلاع اتحادیه های مرتبط 

شماره تماس : 4411081 الی 5 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت