تاريخ: 1398/11/19

  نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها مبنی بر ممانعت از حمل و نقل و بیمه نمودن کالاهای قاچاق

بر اساس نامه معاونت امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در خصوص نظارت برحسن اجرای بخشنامه ها مبنی بر ممانعت از حمل و نقل و بیمه نمودن کالاهای قاچاق جهت اطلاع فعالین اقتصادی 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت