تاريخ: 1398/11/02

 راه اندازی نمایشگاه مجازی توسط اتاق مشترگ بازرگانی ایران و ایتالیا

راه اندازی نمایشگاه مجازی توسط اتاق مشترگ بازرگانی ایران و ایتالیا به دو زبان انگلیسی و فارسی 

برای ثبت نام در این نمایشگاه با شماره تلفن 88750086 داخلی 104

سایت : /www.iiccim.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت