تاريخ: 1398/10/18

  الزام واردکنندگان کفش و اجزاء پوشاک نسبت به اخذ و نصب شناسه ی کالا

با توجه به نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص الزام واردکنندگان کفش و اجزاء پوشاک نسبت به اخذ و نصب شناسه ی کالا مطابق بند 2 و 5 طبق دستور العمل اجرایی که در فایل پیوست ارائه می شود ذیل تبصره یک ماده ی سه تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب

شناسنامه کالا" برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک عمل شود :  http://www.tccim.ir/Images/Docs/shenasname.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت