تاريخ: 1398/10/18

 ظرفیت ها و موانع دامپروری فراسرزمینی در گرجستان

با توجه به پتانسیل بالای گرجستان در زمینه کشاورزی و دامپروری و قابلیت این کشور در زمینه کشت فرا سرزمینی به پیوست گزارشی از ظرفیت ها و موانع دامپروری فراسرزمینی در گرجستان برای بهره برداری علاقمندان به سرمایه گزاری در این زمینه ارائه می شود 


http://www.tccim.ir/Images/Docs/georjia.rar

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت