تاريخ: 1398/09/27

 پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب در اتاقهای استانی

پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب در اتاقهای استانی 

با توجه به برگزاری  همزمان روز ملی آب در چند استان کشور همچون بندرعباس ، ساری و شیراز در سال های گذشته ، دبیرخانه دائمی این همایش درخواست برگزاری این همایش سالانه را با توجه به شعار جهان با محوریت" آب و تغییرات اقلیمی"در استانهای دیگر به صورت همزمان در این تاریخ را دارد.

زمان : 13 اسفند ماه 98

مکان برگزاری همایش روز ملی آب : اتاق بازرگانی ایران 

سایت همایش : www.waterday.awnrc.com


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت