تاريخ: 1398/09/17

 فراخوان مقاله انتقال آب دریای خزر به سمنان

فراخوان مقاله انتقال آب دریای خزر به سمنان 

تلفن تماس : 22406259

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت : www.irsce.org مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت