تاريخ: 1398/09/06

 تعویق برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت بصره

تعویق برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت بصره

زمان : 14 بهمن ماه 98

مکان : بصره عراق  

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت