تاريخ: 1398/08/28

  کد مرزی ترانزیت

 کد مرزی ترانزیت

وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص کد مرزی ترانزیت 10110  گمرک منطقه آزاد تجاری - صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی ره به منظور دسترسی بازرگانان و تجار و صاحبان مشاغل اعلام می شود 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت