تاريخ: 1398/08/18

 مجامع عادی و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

مجامع عادی و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

زمان : سه شنبه 5 آذر ماه 98 ساعت 15 الی 16 عصر 

مکان : طبقه هشتم اتاق ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت