تاريخ: 1398/08/12

 مجوز اطمینان کشور اوکراین

در دیدار رایزن اقتصادی سفارت ایران در کی یف و معاون اتاق بازرگانی اکراین از صدور مجوز اطمینان سالیانه برای شرکت های فعال توسط این اتاق خبر داد.

اتاق بازرگانی کشور اکراین به طور سالیانه برای شرکت های این کشور فعال مجوز اطمینان سالیانه کشور اوکراین صادر می کند. شرکت های ایرانی علاقمند به همکاری با شرکت های اوکراینی به منظور حصول اطمینان از این شرکت ها مجوز اطمینان سالیانه از آنها دریافت کنند. 
در ضمن مقرر است یک نمونه از برگه اطمینان سالیانه به دفتر نمایندگی ایران در کی یف ارسال و در اختیار شرکت های ایرانی قرار گیرد .

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت