تاريخ: 1398/07/06

  اعزام هیات تجاری جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو

 اعزام هیات تجاری جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو

زمان : 30 مهر الی 3 آبان ماه 

مکان : مرکز نمایشگاه های باکو 

تلفن تماس : 88381321

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت